Cílem studia je příprava plně kvalifikovaného odborníků v oblasti klasické anorganické chemie a chemie koordinačních sloučenin. Vedle anorganické chemie studenti proniknou i do základů ostatních chemických oborů (organické analytické, fyzikální, materiálové chemie a biochemie) a osvojí si základy průmyslové výroby. Pozornost je zaměřena především na soustavy sloučenin (anorganické, polymerní, koordinační, organokovové atd.), metodiky studia jejich struktury a vlastností a na jejich syntézu i analýzu. Absolventi jsou schopni provádět výzkum sloučenin, studovat vlastnosti látek i systémů a prakticky využívat znalosti v samostatné odborné práci. Zvládnou komunikaci na mezioborové úrovni a jsou schopni se zapojit do týmové výzkumné práce.

Kde se uplatníte?

V institucích zabývajících se základním výzkumem, ale i ve vývojových i provozních laboratořích v praxi. V případě absolvování rozšiřujícího studia pedagogicko-psychologických disciplín, didaktiky chemie a pedagogické praxe jako učitelé chemie na středních a základních školách. Je možné rovněž pokračovat v navazujícím doktorském studijním programu anorganické chemie nebo příbuzného oboru.

Podmínky pro přijetí

Absolventi bakalářských studijních oborů Chemie, Bioanorganická chemie nebo Bioorganická chemie a chemická biologie na Přírodovědecké fakultě UP budou přijati bez přijímacích zkoušek na základě přímé prostupnosti. Absolventi ostatních chemických oborů a absolventi jiných vysokých škol vykonají přijímací zkoušku z anorganické, fyzikální, organické a analytické chemie.

Předpokládaný počet přijatých: 20

Počet přihlášek v akademickém roce 2018/2019: 1

Podat přihlášku