Obor je určen studentům, kteří se v rámci studia chemie chtějí zaměřit zejména na syntézu a výzkum látek s biologickou aktivitou. Ve výuce je kladen důraz na základní znalosti analytické chemie, anorganické chemie, fyzikální chemie a biochemie, studenti ale získají především širší znalosti organické chemie spolu se základy buněčné a molekulární biologie. Seznamují se s teorií těchto oborů a získávají laboratorní praxi nutnou pro práci v chemické laboratoři tak, aby byli schopni provádět základní laboratorní operace a aplikovat v praxi získané vědomosti.

Kde se uplatníte?

V laboratořích ve státních a soukromých institucích farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu, v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.

Podmínky pro přijetí

Přijímací zkoušky z chemie a biologie. Nelze prominout s výjimkou úspěšného absolvování národní srovnávací zkoušky.

Předpokládaný počet přijatých: 20

Počet přihlášek v akademickém roce 2018/2019:

Podat přihlášku