Obor vychovává odborníky pro laboratorní a technologická pracoviště, na kterých je možné uplatnit základní znalosti molekulární biologie, biochemie, buněčné biologie, mikrobiologie, bioinženýrství a dalších přírodovědných disciplín při výzkumu, vývoji i praktickém využití moderních biotechnologických postupů a metod. Absolventi jsou schopni využívat metody analýzy biologického materiálu včetně klonovaní genů a rekombinantní DNA technologie, transformace mikrobů a rostlin, izolace a charakterizace genů a molekulárních markerů s biotechnologickým využitím. Ovládají molekulární metody a techniky kultivace mikroorganismů a rostlin, tkáňových kultur a přípravy biotechnologicky významných látek. Zaměření programu vychází z potřeby genového inženýrství, které dovoluje přímý zásah do genomu organismů pomocí moderních technologií DNA.

Kde se uplatníte?

V laboratořích, výrobních a biotechnologických zařízeních firem a výrobních podniků v oblastech zemědělství, potravinářství a farmaceutického průmyslu. V akademických institucích, výzkumných a šlechtitelských ústavech a státní správě zajišťující kontrolu životního prostředí.

Podmínky pro přijetí

Písemný test z chemie a biologie. Přijímací zkoušky lze prominout účastníkům krajského či vyššího kola středoškolských soutěží v biologii nebo chemii, kteří se umístí na 1. až 3. pozici. Tito uchazeči musí mít současně na střední škole ve všech posledních čtyřech ročnících klasifikaci z chemie i biologie menší nebo rovnu 1,8. Podmínkou pro prominutí přijímací zkoušky je i průměrný prospěch ve všech ročnících střední školy do 1,3 včetně (za poslední ročník se zohledňuje pololetní vysvědčení).

Předpokládaný počet přijatých: 24

Počet přihlášek v akademickém roce 2019/2020:119

Podat přihlášku