Cílem studia je připravit kvalitní odborníky v základních oblastech chemie, tedy oboru, jenž zkoumá vlastnosti látek a procesy spojené s jejich přeměnami. Studenti se proto věnují všem stěžejním chemickým oborům, nové poznatky opírají o znalosti matematiky a fyziky. Teoretické poznatky propojují s praktickými dovednostmi, které získávají během laboratorních cvičení a seminářů. Absolventi jsou tak dobře připraveni pro odchod do praxe i pro případné další studium chemického nebo příbuzného oboru.

Kde se uplatníte?

V laboratořích či provozech chemických, farmaceutických či potravinářských firem, v laboratořích kontrolních institucí či klinických laboratořích. Absolvent může najít zaměstnání i v dalších organizacích včetně například institucí věnujících se nakládání a likvidaci chemických látek. V těchto provozech se může zastávat řídicí funkce.

Podmínky pro přijetí

Písemný test z chemie a fyziky. Přijímací zkoušky lze prominout v případě, že jste měli na střední škole průměr z obou předmětů nejvýše 2,00. Zohledňuje se výroční vysvědčení ze čtyř ročníků středních škol, nezapočítává se maturita. U maturantů v roce 2019 se za poslední ročník zohledňuje pololetní vysvědčení. Možnost prominutí přijímací zkoušky se týká i úspěšných řešitelů krajského kola chemické olympiády a také účastníků středoškolské odborné činnosti v oboru chemie, kteří skončili na 1. až 3. místě.

Předpokládaný počet přijatých: 40

Počet přihlášek v akademickém roce 2018/2019: 79

Podat přihlášku